Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i…

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz…

  Gmina Osiek otrzymała grant w wysokości 83 980, 00 zł w ramach projektu „Dostępny wirtu@alny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1. : Działania…

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki…