28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku rozpoczął się o godzinie 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnicy mogli podziwiać występy dzieci i młodzież ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Osiek oraz wychowanków MGOK. Mieszkańcy gminy Osiek po raz kolejny stanęli na wysokości…

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku zwierząt”

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i…