O naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie z…

Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji oponującej oferty w otwartym konkursie ofert…

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Osieku Obr 02