Konsultacje w sprawie zmian uchwały nr LV/351/23 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do pracy w komisji z zakresu pomocy społecznej polegającej na…