ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej”       Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE  na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej”       Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2021