System naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

od 1. Stycznia 2021 roku nastąpi zmiana systemu naliczania opłat za odbiór odpadów.

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców, od 1. stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Od 1. Stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

– 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów, w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,

– 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Mieszkańcom, którzy nie będą wypełniali obowiązku segregacji zostanie nałożona opłata w wysokości 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby.

 

JAK WYLICZYĆ OPŁATĘ W SKŁADANEJ DEKLARACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY WYLICZAMY:

Brak przydomowego kompostownika: Opłata = liczba osób x 20,00 zł

Na nieruchomości jest przydomowy kompostownik: Opłata = liczba osób x 18,00 zł

 

Od 01.01.2021 OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DEKLARACJI

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciel nieruchomości jest zobligowany przepisami prawa miejscowego do niezwłocznego złożenia deklaracji na nowym druku i obliczenia nowej wysokości opłaty.

 

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

– osobiście w Biurze Związku z Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86

– wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 27-552 Baćkowice 86,

– złożyć w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku – urna

– przekazać sołtysowi

– przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego)

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej ulotce informacyjnej.

Poniżej znajdują się także druki nowych deklaracji do wydruku, a także wzory wypełnienia nowych deklaracji.

dokument do pobraniaWzór wypełniania

dokument do pobraniaWzór wypełniania – kompostownik

dokument do pobraniaUlotka informacyjna

dokument do pobraniaDeklaracja 1.01.2020

Comments are closed.