W dniu 28.03.2024r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Osiek, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka, przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Hanny Rzepka, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek…

 Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).  Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.  Nazwa projektu: Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek.  Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 628 200,00 zł.  Wkład własny Gminy Osiek: 786…