Dofinansowanie do zakupu samochodów i specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek

W dniu 28.03.2024r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Osiek, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka, przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Hanny Rzepka, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca w ramach działania 2.5. Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.
Gmina Osiek w ramach ww. działania zrealizuje następujące projekty:

Comments are closed.