Urząd Miasta i Gminy przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej sieci wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości…