Informacja z otwarcia ofert postępowania na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola”

Informacja nr 1 dla Wykonawców Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w Miejscowości Suchowola”

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.