Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczne związane z opracowaniem Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w sali narad Urząd Miasta i Gminy Osiek…

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku zwierząt”

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiących własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie księgi wieczystej Nr KI1A/00007569/1