Informacja o dofinansowaniu na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Bukowej – Moduł II na 2023 rok zgodnie z umową nr 1/COM II/2023 z dnia 22 maja 2023r.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bukowej zostało przystosowane dla 9 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym w ramach pobytu całodobowego.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;

  • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;

  • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb
    i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;

  • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;

  • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;

  • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Ze środków w wysokości 497,475,00 zł sfinansowane zostaną zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum m.in.
– zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów,
– opłacaniu podatków i opłat lokalnych,
– ubezpieczeniu budynku,
– zakupie usług i materiałów do pracy z uczestnikami programu,
– ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników programu oraz pokryciu kosztów wynagrodzeń kadry ośrodka.

 

Comments are closed.