Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall prosi o wypełnienie ankiety na temat wpływu pandemii wirusa SARS-CoV 2 na życie mieszkańców obszarów wiejskich: