Azymut na zmiany

Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach ul. K. Szymanowskiego 3zaprasza do udziału w projekcie „AZYMUT NA ZMIANY” Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse nazatrudnienie (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.