Czyste Powietrze – zmiana w programie dot. wydłużenia okresu realizacji zadań ze względu na epidemię COVID-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wprowadza możliwość złożenia wniosku o przedłużenie realizacji zadań, które mają być objęte dofinansowaniem z Programu Czyste Powietrze.

W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW w Kielcach może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30.06.2029 r.

Zmiany mają zastosowanie do wszystkich wersji Programu.

Comments are closed.