Informacja i Projekt Programu WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY OSIEK

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

dokument do pobraniaInformacja

dokument do pobraniaProjekt

Comments are closed.