Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 marca 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku, w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej gminy – www.gmina-osiek.pl.

Projekt planu dotyczy obszaru określonego w załączniku graficznym do uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  21 marca 2023 roku o godzinie 15.00, zgodnie z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1 oraz  w formie zdalnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w formie zdalnej, proszone są o kontakt telefoniczny lub przez ePUAP w celu otrzymania identyfikatora uczestnika i podania adresu e-mail na jaki zostaną przesłane dane dotyczące spotkania.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 ust.1 i 2, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Kb.6721.P.2021.MN.pdf

Comments are closed.