OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” NA 2019 ROK

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU
„RAZEM BEZPIECZNIEJ” NA 2019 ROK

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 2019 r.

Termin składania wniosków: 14 stycznia 2019r. (decyduje data wpływu wniosku)

Miejsce składania wniosków: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

V piętro, pokój: 522

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe.

Wysokość dofinansowania: 100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a,

50.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych,

25.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

Udział własny wnioskodawcy: dofinansowanie projektu stanowi 80% kosztów zadania, wymagany wkład własny – minimum 20 % kosztu zadania.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące cele programu:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

1a- budowa miasteczek ruchu drogowego

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych

2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym

2b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży

3a – przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży

3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa

4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa

4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach

Szczegóły naboru wniosków (projektów) w ramach Programu dostępne są na stronach:

  • Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – w zakładce programowej „Razem bezpieczniej” pod adresem:

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/8058,quotRazem-bezpieczniejquot.html

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Comments are closed.