„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – trwa nabór

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zmianę warunków umowy o udostepnienie środków, na realizację „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększeniu uległa pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 w ramach tego programu z 2 000 000,00 zł na 4 000 000,00 zł.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące naboru.

Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 wynosi 4 000 000,00 zł.

Forma dofinansowania: dotacja

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

Terminy naborów:

W ramach naboru rozpatrywane będą jedynie wnioski wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w punkcie VII.5) przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. i przesłane przez OSChR do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru wniosków w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację lub w przypadku wykorzystania limitu pomocy publicznej w sektorze rolnictwa.

W przypadku wyczerpania puli środków, o której mowa w pkt II, o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Kielcach oraz data przekazania wniosku przez stację do WFOŚiGW w Kielcach, a w przypadku wyczerpania limitu pomocy publicznej data wyczerpania limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2023 roku,

Miejsce składania i sposób wypełniania wniosku.

Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce lub innej na terenie kraju.

Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie www.schr.gov.pl oraz stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach www.wfos.com.pl

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane załączniki do wniosku:

Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;

Faktura/faktury (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty, na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym;

Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu.

Zapisaną wersję elektroniczną wniosku należy również przesłać na adres: wapnowanie@wfos.com.pl Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.

Nadmieniamy, iż wnioski przesłane elektronicznie z sumą kontrolną inną niż na wniosku przekazanym przez OSChR do Funduszu, mogą podlegać odrzuceniu.

UWAGA!!!

W przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany przez OSChR w celu dokonania niezbędnych uzupełnień tj. do skorygowania wniosku, należy na wydrukowanej korekcie wniosku dopisać słowo „korekta” oraz podać numer wniosku którego korekta dotyczy oraz postępować jak określono od punktu VII.3. Złożenie zamiast korekty nowego wniosku, po zastosowaniu zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego, skutkować będzie odmową przyznania dofinansowania.

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:

wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229)

środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE)

nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.

w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania

Poziom dofinansowania:

do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą zostać wyznaczone do przeprowadzenia kontroli przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Kielcach w celu potwierdzenia uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego.

Szczegółowe warunki dofinansowania zadań określone są w treści programu: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informujemy również, iż w ramach rozpatrywania wniosków do zadań OSChR zgodnie z zawartym z Funduszem porozumieniem należy m.in

zgromadzenie kompletnych wniosków,

ocena formalna wniosku pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w Programie, w tym w zakresie spełnienia kryteriów dostępu;

ocena poprawności merytorycznej wniosku, polegająca na sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku oraz sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego, wykonanych przez wnioskodawcę obliczeń dawki wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na poprawę jakości środowiska. Stacja jest uprawniona do weryfikacji poboru próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego;

przekazanie oryginałów kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku,

natomiast do zadań WFOŚiGW w Kielcach po otrzymaniu od OSChR kompletnych i zweryfikowanych wniosków należy:

weryfikacja wniosków pod kątem występowania pomocy de minimis w rolnictwie;

podjęcie decyzji o dofinansowaniu wniosków przekazanych przez OSChR;

w razie pozytywnej decyzji odesłanie skopiowanego egzemplarza wniosku, podpisanego zgodnie z reprezentacją WFOŚiGW, do wnioskodawcy co będzie stanowiło zawarcie umowy;

umieszczenie na oryginale faktury za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego pieczęci z informacją o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielce;

wypłata należnego dofinansowania na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

OSChR w Kielcach – 41 361 01 51,

WFOŚiGW w Kielcach – 41 368 02 13; 41 333 52 21; 41 333 52 35; 41 333 59 04.

oryginał ogłoszenia o naborze:

http://www.wfos.com.pl/nabor-wg-zasad/1151-aktualizacja-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

inf1-0-1198x1695 inf2-0-1198x1695

Comments are closed.