Podsumowanie konsultacji społecznych – Rewitalizacja gm. Osiek

Podsumowanie konsultacji społecznych – Rewitalizacja gm. Osiek

projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek
wraz z załącznikami

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 07.07.2020 r. do dnia 05.08.2020 r.
w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: budownictwo24@wp.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego
  i obszaru rewitalizacji”
  .

 1. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 2. bezpośrednio w pok. 210 w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku w godzinach pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji.

 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy
  w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w pok. 210 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osiek.iap.pl),
 • na stronie internetowej Gminy Osiek (www.gmina-osiek.pl),
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Osieku.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,
tj.
Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Osiek,
zawierającą poglądowe mapy wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Matrycą ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Osiek, dostępne były od 07.07.2020 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w pok. 210, w godzinach pracy Urzędu;

 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Osiek (www.gmina-osiek.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osiek.iap.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 14.07.2020 r.
o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Osiek (pok. 102).

Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi obszarów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi/wnioski.

 

dokument do pobraniaProjekt uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Osiek

dokument do pobraniaPełna Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszarów Gminy Osiek z matrycą

rewit

Comments are closed.