Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” adresowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

załatwianiu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

– wykonywaniu czynności życia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (w załączniku). Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18, 28-221 Osiek.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami OPS Osiek pod numerem tel. 158671104.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

Więcej informacji:

https://ops-osiek.bip.gov.pl/projekty-i-programy/asystent.html?fbclid=IwAR1cnW_pjZ9DD35VryTEq02oJG9mGDRMtRoEFS0RpAHr1SBtI7n2CC4Niq0

 

Comments are closed.