Dotacje FSUSR dla Kół Gospodyń Wiejskich

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty propagujące zdrowy styl życia wśród rolników i członków ich rodzin oraz popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać koła gospodyń wiejskich.

Projekty, powinny mieć na celu:
– propagowanie wśród rolników i członków ich rodzin zdrowego stylu życia,
– zachęcanie ich do aktywności fizycznej,
– popularyzację zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Organizatorem programu jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Jeden wnioskodawca może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

Koszty kwalifikowalne:
– zakup usług i sprzętu,
– koszt wynagrodzeń.
Koszty niekwalifikowalne:
– koszty administracyjno-organizacyjne,
– przygotowanie i rozliczenie wniosku,
– zakup nagród.

Termin składania wniosków:

25 września 2019

Więcej informacji:

https://fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-wrzesien-2.html

Comments are closed.