II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu ,,Dotacje na start” dofinansowany z Funduszy Europejskich

OÅ›rodek Promowania PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci pragnie poinformować, iż w dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku rozpoczyna II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu ,,Dotacje na startâ€Â dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu mieszkańcy gminy Osiek, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 46 600,00 zł (dotacja inwestycyjna 25 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 mies. funkcjonowania firmy do 21 600,00 zł).

Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  • osoby bezrobotne, poszukujÄ…ce pracy (pozostajÄ…ce bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujÄ…ce siÄ™ w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

ü  kobiety,

ü  po 50 r. życia,

ü  z niepełnosprawnościami,

ü  długotrwale bezrobotne,

ü  niskowykwalifikowane.

  • osoby odchodzÄ…ce z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz czÅ‚onkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujÄ…cych siÄ™ w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczajÄ… 2 ha przeliczeniowych.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.dotacjenastart.pl oraz pod numerem tel. 15 833 34 09 oraz 41 378 13 16.

 

Dotacje na start

Comments are closed.