Gmina Osiek przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014 –2020 na działania obejmujące m.in.:

  • Termomodernizacje budynków
  • Wymianę źródeł ciepła
  • Transport publiczny
  • Inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełniał wymagania powinien być wspólnym dziełem wybranego Wykonawcy, Gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy działające na terenie gminy. W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących zagadnień potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi pozwolą na ocenę gotowości mieszkańców do przeprowadzania inwestycji zmierzających do przechodzenia na niskoemisyjne źródła ogrzewania. Jednocześnie określi to wielkość potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących dokonać takiej modernizacji. Ankiety są dostępne poniżej oraz dodatkowo w Urzędzie Gminy Osiek.

Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Dla przedsiębiorców i instytucji.

Prosimy o zgłaszanie działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonej poniżej ankiety. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ankieta dla przedsiębiorcówAnkieta dla przedsiębiorców

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest firma GreenLynx.

Ankiety należy złożyć w Urzędzie Gminy Osiek lub przesłać drogą elektroniczną na maila: gminy@greenlynx.pl.

Prawidłowo wypełniona ankieta potwierdza zainteresowanie mieszkańca bądź instytucji udziałem w realizacji Planu i pozwala ubiegać się o dotacje.

Więcej informacji:
mail: gminy@greenlynx.pl, tel. 531 777 891

Wypełnij ankietę on-line:

https://goo.gl/WcEgm4

Wypełnij ankietę w wersji Word:

Ankieta dla mieszkańcówAnkieta dla mieszkańców

Comments are closed.