II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osiek poniżej wymienionych:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer ewidencyjny

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto zł

Wadium

10% ceny wywoławczej w zł

Forma zbycia

1.

Pliskowola

1420

0,26 ha

KI1A/00038234/0

4800,00 zł

480,00zł

sprzedaż

2.

Pliskowola

1446

0,46 ha

KI1A/00038234/0

8400,00zł

840,00zł

sprzedaż

3.

Suchowola

12

0,32ha

KI1A/00021931/4

6450,00zł

645,00zł

sprzedaż

4.

Osiek Obr 02

1350

0,1558 ha

KI1A/00043051/1

2800,00zł

280,00zł

sprzedaż

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się dnia 23 grudnia 2019r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, 28-221 Osiek, ul. Rynek 1, pokój 102 (sala narad)

Każda nieruchomość sprzedawana będzie odrębnie.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu są:

– nieruchomość położona w miejscowości Pliskowola stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 1420 o powierzchni 0,26 ha, kształt działki regularny, teren płaski, grunt rolny nie uprawiany rolniczo, dostęp do drogi krajowej drogą wewnętrzną utwardzoną

– nieruchomość położona w miejscowości Pliskowola stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 1446 o powierzchni 0,46 ha, kształt działki regularny, teren płaski, grunt rolny nie uprawiany rolniczo, dostęp do drogi krajowej drogą wewnętrzną utwardzoną

– nieruchomość położona w miejscowości Suchowola stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 12 o powierzchni 0,32 ha, kształt działki regularny, teren płaski, grunt rolny nie uprawiany rolniczo zakrzaczony zadrzewiony, działka posiada dostęp do drogi;

– nieruchomość położona w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 1350 o powierzchni 0,1558 ha, Kształt działki regularny, teren płaski. Grunt rolny nie uprawiany rolniczo, działka w międzywale w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego.

 1. Teren, na którym znajdują się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

 2. Nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 3. Okazania granic nabytych nieruchomości nabywca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, Gmina Osiek nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 4. Pierwszy przetarg na sprzedaż powyższej wymienionych nieruchomości odbył się dnia 16 września 2019r. o godzinie 900, zakończony został wynikiem negatywnym

 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), upłynął dnia 2 lipca 2019r., zgodnie z wywieszonym wykazem.

 1. WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przypadku nieruchomości położonej w Pliskowoli oznaczonej numerem 1446 o powierzchni 0,46ha oraz nieruchomości położonej w Suchowoli oznaczonej numerem 12 o powierzchni 0,32ha – do ich sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.u z 2019r poz.1362 z późn. zm/. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.

W przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Pliskowoli o nr ew. 1446 oraz położonej w Suchowoli o nr ew. 12 może wziąć udział osoba, która:

 • spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U z 2019 r poz.1362 z późn.zm) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o której mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy tj: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały( jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa) oraz kserokopię dyplomu(studia także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu;

lub osoba, która:

 • nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN), przez dokonanie przelewu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku – Bank NBS o/Osiek Nr 34851700070070000003030006 w terminie do dnia 18 grudnia 2019r.( włącznie).

 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

 1. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego (własnego).

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta i Gminy Osiek może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 4. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 5. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, tel. 015 867 12 03 wew.127. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, w miejscowości Osiek oraz opublikowane na stronie internetowej www.gmina-osiek.pl i stronie BIP http://bip.osiek.iap.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Rafał Łysiak

Comments are closed.