II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiących własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie księgi wieczystej Nr KI1A/00007569/1

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

ogłasza

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiących własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie księgi wieczystej Nr KI1A/00007569/1

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer ewidencyjny

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza

brutto zł

Wadium

10% ceny wywoławczej w zł

Forma zbycia

1.

Osiek Obr 02

664/4

0,6219 ha

10600,00 zł

1060,00zł

sprzedaż

2.

Osiek Obr 02

664/5

0,6864 ha

11700,00 zł

1170,00zł

sprzedaż

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się dnia 23 grudnia 2019r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, 28-221 Osiek, ul. Rynek 1, pokój 102 (sala narad)

Każda nieruchomość sprzedawana będzie odrębnie.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiące własność Gminy Osiek oznaczone w ewidencji gruntów jako:

– działka numer 664/4 o powierzchni 0,6219 ha

– działka numer 664/5 o powierzchni 0,6864 ha

Kształt działek jest regularny, teren płaski. Działki nie mają dostępu do drogi publicznej.

 1. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Osieku Nr XL/268/10 z dnia 16 września 2010r ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLI/281/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 363 poz. 3920 i nr 364 poz. 3922 z dnia 31 grudnia 2010r. działki położone w Osieku Obr 02 oznaczone numerem 664/4 i 664/5 są na terenie oznaczonym w załączniku graficznym symbolem 25 R/Z z przeznaczeniem pod tereny łąk, pastwisk, pół uprawnych.

 2. Nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 3. Okazania granic nabytych nieruchomości nabywca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, Gmina Osiek nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 4. Pierwszy przetarg na sprzedaż powyższej wymienionych nieruchomości odbył się dnia 16 września 2019r. o godzinie 1100, zakończony został wynikiem negatywnym

 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), upłynął dnia 2 lipca 2019r., zgodnie z wywieszonym wykazem.

 1. UZASADNIENIE WYBORU FORMY PRZETARGU:

Sprzedaż nieruchomości numer 664/4 i numer 664/5 położonych w Osieku Obr 02 nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomości nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, ze względu na brak dostępu do drogi publicznej.

 1. WARUNKI PRZETARGU:

 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U z 2019r poz.1362 z późn. zm/ nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.

W przetargu może wziąć udział osoba:

 • która jest właścicielem nieruchomości przyległej oraz spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U z 2019 r poz.1362 z późn.zm) – przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o której mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ( jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa) oraz kserokopię dyplomu(studia także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu;

lub

 • – która jest właścicielem nieruchomości przyległej i nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN), przez dokonanie przelewu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku – Bank NBS o/Osiek Nr 34851700070070000003030006 w terminie do dnia 18 grudnia 2019r.( włącznie).

Uczestnik przetargu jest zobowiązany najpóźniej w dniu przetargu przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku ul.Rynek 1, 28-221 Osiek ( pokój 207) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego (własnego).

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 5. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta i Gminy Osiek może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 7. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 9. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, tel. 015 867 12 03 wew.127. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, w miejscowości Osiek oraz opublikowane na stronie internetowej www.gmina-osiek.pl i stronie BIP http://bip.osiek.iap.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Rafał Łysiak

Comments are closed.