Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata
2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost, przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 pod adresem https://gmina-osiek.pl/ oraz składać uwagi od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

– na adres e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl

– pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 OSIEK

– osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy: Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 OSIEK

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 14 grudnia 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Rafał Łysiak

dokument do pobraniaProjekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

dokument do pobraniaFormularz zgłaszania uwag do projektu Strategii

Comments are closed.