INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ W GMINIE OSIEK

Osiek, dnia 4 lipca 2018r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ W GMINIE OSIEK

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Osiek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY

poszkodowani rolnicy w terminie do dnia 17 lipca 2018r.  mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, na stronie internetowej Urzędu lub na stronie biuletynu informacji publicznej.

Wypełniony wniosek czytelnie podpisany przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek ul.Rynek 1, 28-221 Osiek (pokój 103 sekretariat )

Rolnik składając wniosek dołącza:

zgodę na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia oszacowania szkód;

kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie

kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR) w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie.

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy, z których plony nie zostały zebrane.

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w której należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii wniosku o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na następujących kategoriach gleb w gminie Osiek:

Kategoria I – Bardzo lekka, silnie podatna: piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II – Lekka, podatna: piasek gliniasty lekki – pgl, piasek gliniasty lekki pylasty – pglp, piasek gliniasty mocny – pgm, piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp,

Kategoria III– Średnia, mało podatna: glina lekka – gl, glina lekka pylasta – glp, pył gliniasty – płg, pył zwykły – płz, pył piaszczysty – płp

Zagrożenie suszą wystąpiło w niżej wymienionych uprawach w podziale na kategorie glebowe.
I kategoria gleb – następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
II kategoria gleb – następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
III kategoria gleb – następujące uprawy: zboża jare.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

/-/ Rafał Łysiak

dokument do pobraniaWNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE

dokument do pobraniaZałącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

Comments are closed.