Konsultacje w sprawie zmian uchwały

Konsultacje w sprawie zmian uchwały nr LV/351/23 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

dokument do pobraniaINFORMACJAdokument do pobraniaUCHWAŁA

File:Microsoft Word 2013-2019 Icon.png - WikipediaDRUK WNIOSKU

Comments are closed.