Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 18/2019

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LGD_LOGOTYP_POZYTYW.png

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje odpowiadające § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zakres ten realizuje LSR dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2014-2020 przez: Cel ogólny nr: 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój gospodarczy regionu, Przedsięwzięcie nr: 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 7 października – 21 października 2019 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2019
 2. Regulamin naboru wniosków nr 18/2019
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składających wnioski w ramach naboru 18/2019
 4. Aktualne wzory wniosków
 5. Lokalne kryteria wyboru operacji
 6. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
 7. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji
 8. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę
 9. Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru
 10. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
 11. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły
 12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022
 13. Procedura oceny i wyboru operacji
 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

Comments are closed.