Podpisanie umowy w ramach zadania pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek”.

W dniu 06. kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku miało miejsce podpisanie umowy w ramach zadania pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek”.

Ze strony Gminy Osiek umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek, Hanny Rzepki.
Ze strony wykonawcy Linter Energia Sp. z o.o , ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 23 , 35-105 Rzeszów umowę podpisał Kamil Jamroży – Prezes Zarządu.

W ramach zadania wykonane zostaną:

I. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Osiek

1. Wymianę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):

– 321 opraw drogowych LED o mocy 30W,

– 500 opraw drogowych LED o mocy 50W,

– 27 opraw drogowych LED o mocy 60W,

– 78 opraw drogowych LED o mocy 75W,

– 150 źródeł świata LED do zastosowania w oprawach parkowych i ogrodowych,

2. Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysięgników oświetleniowych – 450 szt.

3. Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych – w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych – 915 szt.

4. Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej – 908 szt.

5. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 1 076 szt.

6. Wymiana zegarów sterujących we wszystkich szafach oświetleniowych – 68 szt.

7. Wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn 2x25mm2 o długości ok. 77 000 m.

8. Wyniesienie szaf ze sterowaniem oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych – 57 szt.

8. Dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.

9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.

11. Modernizacja części wydzielonych szaf sterowania oświetleniem ulicznym– 11 szt.

12. Zastosowanie układów kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach sterowania oświetleniem ulicznym – 68 szt.

13. Wymiana wysięgników w złym stanie technicznym oraz celem polepszenia warunków oświetleniowych jezdni – 115 szt.

14. Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy w oprawach 75W.

II. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Osiek

1. Dowieszenie opraw na istniejących stanowiskach słupowych:

– STR Osiek Stadion przy adresie Osiek ul. Sportowa 5 – 40W – 1 szt,

– Osiek LO przy adresie Osiek ul. Wspólna 11 – 30W – 1 szt,

– STR Tursko Wielkie 1 na słupie nr. 15 – 40W – 1 szt,

– STR Tursko Wielkie 1 na słupie nr. 17 – 40W – 1 szt,

– Tursko Wielkie 28A – 40W – 1szt.

2. Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z zabudową szafy SOU (1 szt) na istniejącej sieci PGE stacja Trafo Mucharzew 3 przy drodze dz.nr.:966/2, 966/1, 193.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie wraz z zabudową szafy SOU (1 szt) PGE przy dz. nr.:188 Tursko Wielkie.

4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi Osiek wraz z zabudową szafy SOU (1szt.) ul. Nowa dz. nr.: 12-432.

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osiek ul. Ogrodowa dz. nr. :11-46/8 zasilanego ze stacji transformatorowej Osieczko 3 .

6. Budowa oświetlenia ulicznego w Suchowoli przy drodze dz. nr. 15-3006 (od szkoły) i dz. nr. 15-1169/3 (do skrzyżowania z dz. nr 15-2599).

7. Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr.: 13-72/3 w kierunku przejazdu kolejowego z nawiązaniem do słupa stalowego nr. 10 na dz.nr.: 13-2386.

8. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr.: 10-797 przy adresie Ossala 110A.

9. Dobudowa do istniejącej linii, odcinek do przejazdu kolejowego – Trzcianka Górna.

10. Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego – Długołęka.

11. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości – Matiaszów.

Koszt zadania wynosi 4 440 000,00 PLN cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych. (90 % dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 10 % wkład własny Gminy Osiek).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Comments are closed.