Projekt „Akademia biznesu dla młodych” – szkolenia z prowadzenia biznesu i możliwość uzyskania 35 tys. zł wsparcia dla młodych bezrobotnych.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego, co ważne, niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy i takie, które w wyniku pandemii utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.


Projekt pn. Akademia biznesu dla młodych otrzymał dofinansowanie z programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy), a jego celem jest niwelowanie skutków pandemii COVID-19.30 osób w wieku od 18 do 29 lat otrzyma wsparcie motywacyjne, nakierowane na przygotowanie merytoryczne i mentalne, do podjęcia samozatrudnienia. Po przejściu cyklu szkoleń i pozytywnej ocenie będą oni mogli ubiegać się o dotację na rozwój w kwocie 23 050 zł. zł, a następnie wsparcie pomostowe – średnio 2 000 zł miesięcznie przez pół roku.

W pierwszej kolejności ocenie poddane zostaną formularze rekrutacyjne. Potem na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym zbadane zostaną predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy program szkoleń zostanie opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez doradcę i dostosowany zostanie do potrzeb i wiedzy poszczególnych uczestników. 40 osób, które osiągną najwyższy wynik, weźmie udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i przygotowania biznes planu. Natomiast tylko 30 osób z tej grupy, które stworzą najlepsze biznesplany, otrzyma dotację na otworzenie firmy i sześciomiesięczne wsparcie pomostowe na prowadzenie zaplanowanej działalności. Biznesplany oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez doświadczonych w tym zakresie pracowników KPT oraz niezależnych ekspertów.

Projekt realizowany będzie do połowy 2022 roku.

Więcej informacji i rekrutacja pod adresem: https://biznes.sir.com.pl/

logo

Comments are closed.