PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

W związku z przygotowaniem przez LGD – Dorzecze Wisły wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa w partnerstwie z innymi LGD z województwa świętokrzyskiego prosimy chętnych mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiety wypełnionej przez mieszkańców pozwolą poznać potrzeby wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Comments are closed.