OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.),
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 grudnia 2019 roku do 24 stycznia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, pokój nr 207 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej gminy – www.gmina-osiek.pl

dokument do pobraniaPełna treść obwieszczenia

dokument do pobraniaOSIEK_zm.studium_zał.1_tekst studium__ponowne wyłożenie.12.2019

dokument do pobraniaOSIEK_zm. studiumr 2_rys. Uwarunkowania_wyl_12.2019

dokument do pobraniaOSIEK_zm. studiumr 3_rys. Kierunki_wyl_12.2019

dokument do pobraniaOSIEK_zm.studium_Prognoza_oddziaływania_ponowne wyłożenie.12.2019

dokument do pobraniaOSIEK_zm. studium_rys.Prognoza_wyl_12_2019

Comments are closed.